اتهام سوء استفاده مالی به معاون رئيس جمهوری آرژانتين

دادستان کل آرژانتين در حال بازجويی از امندو بودو، معاون رئيس جمهوری آرژانتين است، که گفته می شود از موقعيت خود برای کسب درآمد سوء استفاده کرده است.

اين بازجويی در حالی اتفاق می افتد که يک خبرنگار، آقای بودو را به استفاده از قدرت و سود بردن غير قانونی از قرار دادهای کشور متهم کرده است.

يک قاضی فدرال بايد تصميم بگيرد که آيا آقای بودو متهم است يا نه.

آقای بودو تا کنون تمام اتهامات را رد کرده است.