رشد اقتصاد آلمان باعث خوشبینی به آینده حوزه یورو شده است

آمار منتشر شده در مورد وضعیت اقتصادی آلمان در سه ماهه اول سال میلادی جاری نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی این کشور که در سه ماهه آخر سال گذشته رشدی منفی داشت، حدود نیم درصد افزایش یافته است.

افزایش تولید ناخالص داخلی آلمان، هر چند اندک، اما باعث خوشبینی نسبت به سرعت گرفتن رشد اقتصادی این کشور به عنوان بزرگترین اقتصاد حوزه یورو و کمک به بهبود شرایط اقتصادی کشورهای این حوزه شده است.

در عین حال، برخی کارشناسان روند رشد اقتصادی آلمان را "شکننده" توصیف کرده و در مقابل، بحران اقتصادی و سیاسی کشورهای حوزه یورو را جدی دانسته اند.