برزیل کمیته کشف حقیقت تشکیل داد

برزیل کمیته ای برای بررسی اوضاع حقوق بشر و موارد نقض آن به ویژه رسیدگی به شکایت های مربوط به دور ان سلطه نظامیان بر این کشور تشکیل داده است.

روز چهارشنبه (۱۶ مه - ۲۷ اردیبهشت) در مراسمی کم سابقه و با حضور تمامی روسای جمهور سابق برزیل که در قید حیات اند، دیلما روسف، رئیس جمهوری فعلی این کشور گفت: "مردم برزیل سزاوار آنند که حقیقت را بدانند."

این در حالی است که برزیل به خاطر داشتن قانونی تحت عنوان "عفو دوران حکومت نظامیان" از محاکمه و رسیدگی به شکایات مربوط به قربانیان آن دوران جلوگیری می کند.

این موضوع موجب نارضایتی بازماندگان حدود ۵۰۰ مقتول یا مفقود دوران حکومت نظامیان در سال‌های ۱۹۶۴ تا ۱۹۸۵ شده است.

اکنون با تشکیل این کمیته کشف حقیقت امیدها برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در آن دوران افزایش خواهد یافت.

این موضوع احتمالا به افزایش اعتبار جهانی برزیل که به سرعت خود را در میان غول های صنعتی اقتصادی جهان جای داده است، کمک خواهد کرد.