کاهش تعداد نوزادان سفیدپوست در آمریکا

برای نخستین بار در تاریخ آمارگیری در ایالات متحده، تعداد نوزادان سفیدپوست از نوزادان سایر نژادها در این کشور کمتر بوده است.

اداره سرشماری آمریکا گفته است که در دوره دوازده ماهه منتهی به ماه ژوئیه سال گذشته، کمتر از نیمی از نوزادانی که در آمریکا متولد شدند سفید پوست بودند.

در مقابل، تعداد نوزادان نژادهای دیگر، شامل اسپانیایی تباران، سیاهپوستان، آسیایی تباران و نوزادان والدین از نژادهای مختلف به پنجاه و چهار درصد کل نوزادان متولد شده در این دوره رسید.

طبق آمار جمعیتی آمریکا برای سال گذشته میلادی، جمعیت این کشور به بیش از سیصد و سیزده میلیون نفر می رسد که بیش از ۷۲ درصد آنان سفید پوست هستند.