کمبود مراقبتهای پزشکی برای کودکان گرسنه نيجر

آژانس کمک رسانی "کودکان را نجات بده" (Save the Children) هشدار داده است که کمبود غذا در نیجر واقع در غرب آفریقا در حال تبدیل شدن به یک مشکل اضطراری است.

این آژانس می گوید که شمار کودکانی که به دلیل سوء تغذیه و گرسنگی به کمک های پزشکی نیاز دارند رو به افزایش است.

سازمان های کمک رسانی ماه هاست درباره این مشکل در نیجر هشدار داده اند چرا که بارندگی نامنظم این کشور باعث کمبود مواد غذایی و افزایش قیمت مواد غذایی شده است.

بیش از ۶ میلیون نفر در نیجر با مشکل کمبود غذا و گرسنگی مواجه هستند و به گفته سازمان های خیریه، این مشکل در کل کشور تا نواحی ساحلی گسترش یافته کرده است.