هدفمند کردن یارانه‌ها 'قراردادهای کار سفید امضا را گسترش داده است'

پروین محمدی، از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است که هدفمند کردن یارانه‌ها به رواج "قراردادهای سفید امضا" انجامیده است.

او با نا عادلانه خواندن قراردادهای موقت هشدار داده است که "قراردادهای سفید امضا دارد جای پایش را در روابط ایران محکم می‌کند".

خانم محمدی گفته است که استخدام ۷۰ درصد زنان کارگر با قراردادهای سفید امضا صورت می‌گیرد.

به گفته او، قطع یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی موجب شده است که کارفرمایان فشار هزینه‌ها را به کارگران منتقل کنند.

خانم محمدی افزوده است که با گسترش بیکاری دست کارفرمایان برای تحمیل شرایط مورد نظرشان به کارگران باز شده است.