هزاران نفر شاهد "حلقه آتش" کسوف

هزاران نفر در کشورهای آسیایی و غرب آمریکا موفق به دیدن کسوف شده اند.

این کسوف درحالی اتفاق می افتد که ماه در دورترین نقطه از زمین قرار دارد و در نتیجه به طور کامل سطح خورشید را نمی پوشاند.

در این خورشیدگرفتگی هزاران نفر در آسیا نوری که شبیه به یک "حلقه آتش" بود را رؤیت کردند.

این کسوف در بخش اعظم نواری در زمین که از آن قابل رؤیت است چهار دقیقه و نیم طول می کشد.

ژاپنی ها مخصوصا مردم شهر توکیو شاهد کسوف بودند و تورهای کسوف در پارکها، مدارس، قایقها و حتی هواپیماهای خصوصی برگزار شد.

مردم در چین و تایوان هم مراسم مشابهی را برگزار کردند.