حمله تظاهرکنندگان به رهبر مالی

منابع پزشکی می گویند که دیونکوندا تراره رئیس جمهور موقت مالی در پی جراحت سر در حمله تظاهرکنندگان در بیمارستان بستری شده است.

گفته می شود که او هنگام انتقال به بیمارستان بیهوش بود اما بعدا پس از بهتر شدن حالش آنجا را ترک کرد.

ارتش مالی می گوید که در جریان تظاهرات انبوه هواداران کودتای ماه مارس سه نفر را کشته است. ارتش گفت تظاهرکنندگان از توافقی برای در قدرت ماندن آقای تراره، 70 ساله، برای یک سال دیگر خشمگین بودند.

دوره خدمت اولیه آقای تراره قرار بود روز دوشنبه به سرآید.

اما براساس توافقی که رهبران غرب آفریقا با آمادو سانوگو رهبر کودتا امضا کردند قرار شد آقای تراره برای سازمان دادن انتخابات و پایان شورش در شمال، فعلا در قدرت باقی بماند.

براساس آن توافق همچنین قرار است آقای سانوگو به عنوان رهبر سابق کشور شناسایی و برای او حقوق بازنشستگی تعیین شود.