صدمین روز از تظاهرات دانشجویان در مونترال کانادا

هزاران نفر از دانشجویان کانادایی به مناسبت صدمین روز از آغاز تظاهراتشان در مرکز شهر مونترال تجمع کردند.

دانشجویان کانادایی به طرحی اعتراض دارند که هزینه های تحصیلی را در این کشور تا ۷۵ درصد افزایش می دهد.

دولت استان کبک در هفته گذشته بررسی طرحی را آغاز کرده که بنا به آن می توانند اعتراض ها را خاموش کنند.

بیش از سیصد نفر در جریان خشونت هایی که در روز سه شنبه بین پلیس و تظاهرکنندگان روی داد، دستگیر شدند.

رهبران دانشجویی می گویند که تظاهرات جدیدی را ساماندهی می کنند.

آنها می گویند که حق تظاهرات از حقوق اولیه آنهاست و دولت نمی تواند این حق را از آنها بگیرد.