تقاضای سفیر ایران در سازمان ملل از گوگل

محمد خزاعی، نماینده ایران در سازمان ملل متحد، در نامه ای خطاب به مدیر اجرایی شرکت گوگل، از این شرکت خواسته تا نام خلیج فارس را به نقشه های خود باز گرداند.

به تازگی گوگل، نام خلیج فارس را در نقشه های جغرافیایی خود پاک کرده است.

آقای خزاعی در نامه خود به گوگل، این موضوع را عاملی برای "تضعیف اعتبار" گوگل خوانده و از آنها خواسته تا مانند سازمان ملل متحد از نام خلیج فارس برای آبراهه بین ایران و شبه جزیره عربستان استفاده کند.

آقای خزاعی در نامه خود نوشته که ادامه روند کنونی سبب می شود که گوگل با "تبعات حقوقی" مواجه شود.