جمع آوری شش هزار کودک خیابانی در ایران

مدیر کل امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی ایران از جمع آوری شش هزار کودک خیابانی خبر داد.

حبیب الله مسعودی نیا در گفت و گو با خبرگزاری مهر گفت: "بیش از یک سوم این بچه ها در تهران و چهل درصد آن ها از اتباع بیگانه هستند."

به گفته آقای مسعودی "بیش از ۹۵ درصد کودکان خیابانی دارای خانواده هستند و این سازمان قصد دارد با برنامه ریزی کاری کند که از خانواده هایشان جدا نشوند."

او به قانون جدید کودکان خیابانی اشاره کرد که قابلیت اجرایی بیشتری دارد و وظایف سازمان بهزیستی، شهرداری، پلیس و کمیته امداد در آن مشخص شده است.