تجمع اعتراضی در آستانه برگزاری مسابقه یوروویژن در باکو

پلیس جمهوری آذربایجان جدیدترین تجمع اعتراضی علیه دولت را که همزمان با برگزاری مسابقه آواز یورو ویژین صورت گرفته بود، متفرق کرده است.

تظاهرکنندگان با اجتماع در برابر ساختمان تلویزیون دولتی، خواستار لغو هر نوع سانسور و آزادی زندانیان سیاسی شده بودند اما پلیس اجازه ادامه تظاهرات را به آنان نداد و دست کم سی تن از معترضان را بازداشت کرد.

تا ساعاتی دیگر، مرحله نیمه نهایی مسابقه آواز یورو ویژن در باکو برگزار می شود و مخالفان، دولت را متهم کرده اند که می کوشد با بهره برداری تبلیغاتی از این فرصت، خود را حکومتی مترقی و دموکراتیک جلوه دهد و بر موارد نقض حقوق بشر سرپوش گذارد.