آنگ سان سوچی برای نخستین بار طی دو دهه به خارج سفر می‌کند

آنگ سان سوچی، رهبر مخالفان برمه، برای نخستین بار طی بیست و چهار سال گذشته روز دوشنبه هفته آینده جهت شرکت در یک اجلاس اقتصادی منطقه ای به تایلند سفر می کند.

خانم آنگ سان سوچی بخش عمده ای از دو دهه گذشته را در حبس خانگی گذراند و در این مدت، از بیم آنکه اجازه بازگشت به کشورش را نداشته باشد از سفر به خارج خودداری می کرد و حتی حاضر نشد برای دیدار با همسرش در بستر مرگ در سال ۱۹۹۹ به بریتانیا سفر کند.

در ماه های اخیر، حکومت استبدادی برمه که سالها با تحریم و فشار بین المللی مواجه بود، دست به یک رشته اصلاحات زده که در نتیجه آن، حزب خانم آنگ سان سوچی توانست در انتخابات میان دوره ای به پارلمان راه یابد.