رئیس کارکنان کاخ ریاست جمهوری دوران مبارک به زندان محکوم شد

یکی از نزدیکترین دستیاران حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق مصر، به اتهام فساد به ۷ سال زندان محکوم شده است.

ذکریا عزمی که در دوران ریاست جمهوری آقای مبارک به مدت ۲۲ سال ریاست کارکنان کاخ ریاست جمهوری را برعهده داشت، همچنین به پرداخت بیش از ۶ میلیون جریمه محکوم شد.

آقای ذکریا، یکی از آخرین افراد در دولت سابق مصر است که از زمان سرنگونی حسنی مبارک، در سال گذشته به اتهام فساد گناهکار شناخته می شود.

قرار است رای دادگاه در مورد آقای مبارک اواخر هفته جاری صادر شود.