پلیس دانمارک 'برنامه عملیات تروریستی' را خنثی کرد

پلیس دانمارک گفته که از به اجرا درآمدن یک برنامه عملیات تروریستی جلوگیری کرده که می توانسته است عواقب وخیمی داشته باشد.

در این ارتباط، دو برادر هجده و بیست و سه ساله که شهروندان سومالیایی تبار دانمارک هستند یکی در شهر آرهوس و دیگری هنگام بازگشت به دانمارک در فرودگاه کپنهاگ، پایتخت، بازداشت شده اند و یکی از آنان گفته که توسط گروه اسلامگرای الشباب در سومالی آموزش دیده است.

هفت سال پیش و پس از انتشار کارتون هایی از پیامبر اسلام در نشریات دانمارکی، این کشور شاهد تعدادی حملات خرابکارانه بود.