آکسفام: پیمان نظارت بر تجارت اسلحه باید شامل مهمات هم باشد

آکسفام، یکی از سازمان های خیریه بین المللی، هشدار داده است که معاهده نظارت بر تجارت اسلحه که قرار است توسط سازمان ملل ارائه شود بدون گنجاندن تجارت در مهمات بدون فایده است.

قرار است مذاکرات جهت تدوین پیش نویس نهایی این معاهده در ماه ژوئیه سال جاری آغاز شود اما برخی از کشورها از جمله چین و آمریکا با تسری این معاهده به تجارت مهمات مخالفت کرده و چنین نظارتی را نا ممکن دانسته اند.

حجم تجارت جهانی در مهمات اسلحه سبک هر سال به حدود چهار میلیارد دلار می رسد که با محاسبه جمعیت جهان، به معنی آن است که سهم هر نفر از این تجارت دو گلوله است.