استرالیا ازدواج اجباری و کار اجباری را ممنوع می کند

همزمان با افزایش نگرانی در مورد افزایش قربانیان "تجارت انسان" و بهره برداری از آنان، پارلمان استرالیا طرحی را در دست بررسی دارد که در صورت تصویب، ازدواج و کار اجباری در این کشور ممنوع می شود.

در این طرح، قانون ضد برده داری شامل کسانی هم می شود که برخلاف میل خود، مجبور به ازدواج و یا کار اجباری شده اند و برای ترتیب دهندگان ازدواج اجباری تا هفت سال، و برای عاملان کار اجباری تا دوازده سال حبس پیش پینی شده است.

افزایش مهاجران غیرقانونی در استرالیا باعث شده است تا آنان در کارخانه ها، مزارع و خانه ها در معرض استثمار قرار گیرند در حالیکه ترتیب دادن ازدواج های اجباری برای کسب اجازه اقامت نیز گسترش داشته است.