قانون حالت فوق العاده در مصر لغو می شود

قانون حالت فوق العاده در مصر که از سال‌ها پیش برقرار بوده، امروز باطل می شود.

شورای نظامی حاکم بر مصر در یک بیانیه گفته است با وجود پایان مهلت حالت فوق العاده، این شورا تا شروع کار رییس جمهوری جدید مسئول حفظ امنیت خواهد بود.

در این مورد که آیا این قانون تمدید خواهد شد یا نه، سردرگمی وجود داشت اما یکی از نمایندگان پارلمان مصر به بخش عربی بی بی سی گفت این امر بدون تایید پارلمان، عملی نیست.

قانون حالت فوق العاده از بیش از سی سال پیش در مصر برقرار بود.

این قانون وزارت کشور مصر را مجاز می کرد که افراد را بدون طرح اتهام یا محاکمه تا مدت های نامعین در حبس نگه دارد.