پیش‌بینی تلسکوپ هابل از زمان ادغام کهکشان راه شیری

منجمان با استفاده از تلسکوپ فضایی هابل، زمان ادغام کهکشان راه شیری و کهکشان آندرومدا را پیش‌بینی کرده‌اند.

قوه جاذبه این دو کهکشان، آنها را به سوی هم می‌کشد. تا چهار میلیارد سال دیگر ادغام آنها شروع می شود.

فرایند ادغام دو میلیارد سال طول می کشد.

منجمان پیش بینی می کنند که به دلیل فاصله زیاد ستاره‌ها از هم، آنها با یکدیگر برخورد نمی کنند.