الشباب از یک شهر دیگر هم عقب‌نشینی کرد

نیروهای کنیایی در سومالی یکی از آخرین شهرهایی را که کنترل آن در اختیار گروه اسلام‌گرای الشباب بود را از آن ها پس گرفتند.

فرماندهان الشباب می گویند که عقب نشینی آنها از شهر افمادوو، تاکتیکی بوده و به این ترتیب، نیروهای کنیایی و همدستان سومالیایی آنها را برای مدتی در آن منطقه نگه دارند.

عبدولی محمد علی، نخست وزیر سومالی، به بی‌بی‌سی گفت که اهمیت بازپس گیری این شهر در آن است که راه رسیدن به بندر کیسمایو، باز می شود.

از طریق همین بندر است که شبه نظامیان الشباب، سلاح وارد می کنند.