طرح ویژه برخورد با رانندگان متخلف در تهران آغاز ‌می‌شود

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفته است از روز شنبه، دوم تیر، طرح ویژه برخورد با کسانی که حین رانندگی بخورند یا بنوشند، دخانیات استعمال کنند، زباله به بیرون پرتاب کنند و با تلفن همراه صحبت کنند، آغاز خواهد شد.

سرتیپ حسین رحیمی به خبرگزاری ایسنا گفت که بر اساس ماده ۱۸۰ قانون آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی "رانندگان حق ندارند ضمن رانندگی، دخانیات استعمال کنند یا خوراکی یا آ‌شامیدنی میل کنند و استفاده از هرگونه وسایل و تجهیزات مانند تلفن همراه که موجب انحراف ذهنی و رفتاری راننده شود ممنوع است."

او گفت: "براساس قانون جدید پرتاب کردن یا ریختن ضایعات، زباله، اشیاء، آب دهان و بینی و امثال آن از وسایط نقلیه به معابر ۳۰۰ هزار ریال، خوردن و آشامیدن و استعمال دخانیات و امثال آن در حین رانندگی ۲۰۰ هزار ریال، استفاده از تلفن همراه و سایر وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت کمتر از ۶۰ کیلومتر در ساعت ۳۰۰ هزار ریال و بالای ۶۰ کیلومتر در ساعت ۵۰۰ هزار ریال با ۳ نمره منفی برای رانندگی شخصی و ۵ نمره منفی برای رانندگی عمومی به همراه داشت."

به گفته آقای رحیمی عدم توجه به جلو با ۲۷ درصد، عدم رعایت حق تقدم ۱۷ درصد و تغییر مسیر ناگهانی با ۱۰ درصد مهمترین علل وقوع تصادفات در تهران است.

او گفت: "توجه نکردن به جلو بیشترین علت تامه تصادفات بوده که مهمترین عوامل آن صحبت با تلفن همراه، استعمال دخانیات، خوردن و آشامیدن و ... بوده است."

آقای رحیمی افزود: "در عین حال از روز شنبه هر راننده‌ای که از خط اضطراری تونل‌های توحید و رسالت تردد کند ضمن جریمه ۵۰ هزار تومان ۴ نمره منفی نیز دریافت می‌کند."