چین به گزارش آلودگی هوا توسط سفارتخانه ها اعتراض کرد

معاون وزیر محیط زیست چین از سفارتخانه های خارجی خواسته از انتشار یافته های خود در مورد آلودگی هوای پکن، پایتخت، خودداری ورزند و اقدام آنان در این زمینه را غیرقانونی و مغایر آداب دیپلماتیک دانسته است.

ظاهرا ساکنان پکن اطلاعات مننتشر شده توسط منابع رسمی در مورد آلودگی هوای پایتخت را قابل اعتماد نمی دانند و ترجیح می دهند از اطلاعات تهیه شده توسط سفارتخانه های خارجی استفاده کنند.

سخنان این مقام چینی پس از آن انتشار می یابد که سفارت آمریکا یافته های خود در مورد آلودگی هوای پکن را منتشر کرد هر چند مقامات آمریکایی گفته بودند که به دلیل استفاده از تنها یک وسیله سنجش، یافته های آنان قابل اعتماد نیست.

.