برگزاری تظاهرات در روسیه 'سخت تر' می شود

مجلس دومای روسیه قانونی را به تصویب رسانده که به موجب آن برگزاری تظاهرات عمومی دراین کشور دشوارتر می شود.

این قانون پیش از اجرایی شدن باید ابتدا در مجلس علیای روسیه هم مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

حزب روسیه متحد خواستار تصویب قانونی است که به موجب آن مکان های مجاز برای برگزاری تظاهرات محدودتر از پیش می شود و مجازات برخورد با تجمع های غیرقانونی هم شدیدتر می شود.

نمایندگان مخالف این طرح در دوما برای به تاخیر انداختن فرآیند تصویب این قانون، پیشنهاد اضافه شدن ۴۰۰ متمم به آن را داده اند.

گزارشگر بی بی سی در روسیه می گوید که هنوز در مورد تصویب نهایی این قانون مناقشه برانگیز، تردید وجود دارد.