شورای ملی سوریه رهبر جدید انتخاب کرد

شورای ملی سوریه، از گروه های اصلی مخالف بشار اسد، رییس جمهور سوریه، عبد الباسط سیدا را به عنوان رهبر جدید خود انتخاب کرد.

آقای سیدا، که یک فعال کرد است، روز شنبه در ترکیه به عنوان رهبر این گروه انتخاب شد.

از زمان تشکیل شورای ملی سوریه در سپتامبر سال گذشته، برهان غلیون ریاست آنرا بر عهده داشت.

او چندی پیش از سمت خود استعفا داد.

آقای سیدا به خبرنگار بی بی سی گفت تصمیم دارد تغییراتی در ساختار شورای ملی سوریه به جود آورد و همه گروه های مخالف دولت بشار اسد را متحد کند.

شورای ملی سوریه، مهمترین گروه مخالف دولت سوریه به حساب می آید، اما این گروه به دلیل درگیری های درونی و اتحاد ضعیف با گروه های داخل سوریه، مورد انتقاد قرار گرفته است.