آزمایش الکل و اعتیاد یک چهارم رانندگان تهرانی 'مثبت بوده است'

پلیس راهنمایی و رانندگی تهران می گوید که نتیجه آزمایش الکل و مواد مخدر بیش از یک چهارم رانندگانی که در طول اردیبهشت ماه از آنها تست گرفته شده، مثبت بوده است.

پلیس تهران از رانندگانی که به طرز خطرناک یا مشکوک رانندگی می کنند، آزمایش مصرف الکل و مواد مخدر می گیرد.

به گزارش روزنامه شرق، آمار ارائه شده توسط پلیس تهران نشان می دهد که "مثبت بود" این نوع آزمایش ها در تهران روند صعودی دارد.

مصرف الکل و مواد مخدر در ایران غیر قانونی است.

رانندگی در حالت مستی در کشورهایی که مصرف الکل در آنها قانونی است هم مجاز نیست.