متهم به قتل فراری پس از استرداد منکر اتهام شد

یک مرد کانادایی که به قتل یک دانشجوی چینی و قطعه قطعه کردن بدنش متهم شده است، این اتهام را رد کرده است.

لوکا روکو ماگنوتا که پس از بازداشت در آلمان به کانادا بازگردانده شد، اتهام های وارد شده از جمله قتل عمد را رد کرد.

او متهم به قتل یک دانشجوی چینی در مونترال و ارسال قطعاتی از بدن او به دفاتر احزاب مختلف در اوتاوا است.

آقای ماگنوتا پس از آن متهم شد که بخش هایی از بدن قربانی در یک آشغالدانی در نزدیکی آپارتمانش کشف شد.

پلیس پس از مراجعه به آپارتمان او با آثار خونریزی مواجه شد.

وکیل آقای ماگنوتا خواهان معاینه او به وسیله روانپزشک شده است.