گزارش سالانه آمريکا درباره قاچاق انسان منتشر شد

به گزارش دولت آمریکا، بیشتر از ۴۲ هزار بزرگسال و کودک در سال ۲۰۱۱ مجبور به تن فروشی، بردگی و شرکت در مناقشات مسلحانه شده اند.

وزارت خارجه آمریکا گزارش داده است که تعداد قربانیان قاچاق انسان در سراسر جهان در سال ۲۰۱۱ حدود ۹ هزار نفر بیشتر از سال قبل از آن بوده است.

این رقم بخش کوچکی از ۸۰۰ هزار نفری است که به طور قاچاق وارد کشورهای دیگر می شوند.

وزارت خارجه آمریکا امسال نام هفت کشور مانند برمه و لبنان را از فهرست کشورهایی که قاچاق انسان در آنها به شدت رواج دارد، خارج کرده است.

در عوض کشور سوریه به خاطر شدت گرفتن قاچاق دختران و زنان عراقی به این فهرست اضافه شده است.