'پلیس فرانسه مسئول عراقی اردوگاه لیبرتی را بازداشت کرد'

خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام قضایی می گوید پلیس فرانسه، مسئول عراقی اردوگاه لیبرتی را بازداشت کرده است.

بنابراین گزارش، یک عضو سازمان مجاهدین خلق ایران از صادق کاظم شکایت کرده که سه سال پیش دستور بازداشت و شکنجۀ او را در اردوگاه اشرف صادر کرده بود.

سال گذشته نیروهای امنیتی عراق برای تخلیۀ اردوگاه اشرف به آن حمله کردند که در درگیری هایی که بین آنها و ساکنان اردوگاه روی داد، عده ای کشته و زخمی شدند.

کنترل اردوگاه اشرف که تا سال ۲۰۰۹ به عهده آمریکا بود، از آن تاریخ به عراق سپرده شده است.

تاکنون دوسوم ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاه لیبرتی منتقل شده اند. خبرگزاری فرانسه می گوید صادق کاظم با گروهی از مقامهای عراقی به فرانسه سفر کرده بود که بازداشت شد.