سازمان ملل متحد ۲۰ مارس را روز جهانی شادی اعلام کرد

سازمان ملل متحد روز ۲۰ مارس را روز جهانی شادی اعلام کرده است.

روز جهانی شادی، مصادف با روز جهانی نوروز نیز خواهد بود.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ای این روز را به لیست طولانی روزهای جهانی خود اضافه کرده است.

در میان روزهای جهانی دیگر، می توان از روز جهانی شعر و پرندگان مهاجر نام برد.

در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که با اتفاق آراء تصویب شد، از شادی، به عنوان یکی از اهداف بنیادین انسان ها نام برده شده است.

در این قطنامه از کشورهای عضو درخواست شده که این روز را با برنامه های آموزشی و فرهنگی جشن بگیرند.

حکومت پادشاهی بوتان، که خود برنامه ای برای سنجش میزان شادی در کشور دارد، انتخاب این روز را به سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده است.