رئیس سازمان اطلاعات داخلی آلمان کناره‌گیری کرد

هاینز فروم، رئیس سازمان اطلاعات داخلی آلمان به دلیل جنجال بر سر نحوه تحقیقات در باره یک گروه نئونازی از سمت خود کناره گیری کرد.

گفته شده که این گروه نئونازی حداقل ده نفر را که بیشتر آنها مهاجران ترک بودند، در یک دوره زمانی هفت ساله کشته‌اند.

سازمان تحت اداره آقای فروم هفته پیش، وقتی که معلوم شد اسناد و مدارک اصلی در این باره را نابود کرده، زیر انتقادهای شدیدی قرار گرفت.

آقای فروم ۶۳ ساله از سال ۲۰۰۰، سالی که این قتل‌ها آغاز شد، ریاست این سازمان را به عهده داشت.

او تصمیم خود را برای استعفا و بازنشستگی پیش از موعد به وزیر کشور آلمان تقدیم کرده است.

به گفته مقام‌های آلمانی، آقای فروم از اقدامات کارمندان زیردست خود شگفت زده شده است.