تحقیقات از مدیر شرکت فرانسوی به خاطر خودکشی کارمندان

مقامات قضایی فرانسوی به دلیل خودکشی بیش از سی تن از کارمندان شرکت تله کام فرانسه، یکی از بزرگترین شرکت های ارتباطات در اروپا، روند تحقیقات رسمی از دیدیه لومبار، مدیرعامل سابق شرکت را به جریان انداخته اند.

اتحادیه های کارگری آقای لومبار را متهم کرده اند که رهبری گروهی از مدیران را برعهده داشت که کارکنان زیردست خود را زیر فشار قرار می دادند و باعث می شدند تا برخی از آنان حتی به خودکشی دست بزنند.

برخی از کسانی که خودکشی کردند با برجای گذاشتن یادداشت هایی، مدیریت و جو شرکت را مسئول بروز شرایطی دانستند که به خودکشی آنان منجر شد.

براساس قوانین فرانسوی، آغاز تحقیقات رسمی قضایی می تواند مقدمه ایراد رسمی اتهام و به جریان افتادن پیگرد قانونی باشد.