مرگ مهاجران در راه رسیدن به ایتالیا

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان می گوید ۵۴ نفر که قصد داشتند با یک قایق بادی از لیبی به ایتالیا مهاجرت کنند، در این سفر جان خود را از دست دادند.

سفر آنها ۱۵ روز به طول انجامید.

یکی از این مسافران که جان سالم به در برده است می گوید، تعدادی از مسافران که زنده مانده بودند، از تشنگی و کم آبی جان خود را از دست دادند.

او به مقام های کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان گفت آنها به ساحل ایتالیا بسیار نزدیک شدند، اما وزش باد قوی، آنها را از ساحل دور کرده و بعد از آن، قایق باد خود را از دست داده است.

یک ماهیگیر، این مسافر را در نزدیکی ساحل تونس نجات داد.

گفته شده اغلب مسافران اهل اریتره بودند.