نابودی هزاران تخم و نوزاد لاک پشتان چرمی در ترينيداد

طرفداران حفظ منابع طبيعی در ترينيداد می گويند هزاران تخم و نوازد لاک پشتان چرمی توسط بلدوزها در سواحل شمالی اين جزيره نابود شده اند.

دولت ترینیداد به درخواست مدیر یک هتل کارگرانی را برای ترمیم مسیر یک رودخانه به محل تخم گذاری این لاک پشتها اعزام کرده بود اما به گفته فعالان محیط زیست، کارگران با حفاری در بخش اشتباهی از ساحل، باعث نابودی 20 هزار تخم لاک پشت شدند.

به گفته شروین ریز از سازمان حفاظت از محیط زیست گراند ریویرا، با زیر و رو شدن خاک در منطقه تخم گذاری لاک پشتها، کرکسها و سگهای ولگرد به تغزیه از این تخمها پرداختند و کلا ً آنها را نابود کردند.

اين سواحل يکی از مهمترين نواحی تخم گذاری اين نوع لاک پشتان دريايی است.