رئیس کمیته المپیک لیبی ربوده شد

گزارش ها از ترابلس، پایتخت لیبی حاکی از آنست که نبیل العالم، رئیس کمیته المپیک لیبی توسط افراد مسلح ناشناس ربوده شده است.

بنابر گزارش ها، آقای العالم به همراه یکی از همکارانش در خودرو بوده اند که توسط دو خودرو دیگر متوقف می شوند. گفته شده که سرنشینان خودروهای دیگر البسه نظامی بر تن داشته اند.

از هویت افراد رباینده و محل نگهداری رئیس کمیته المپیک لیبی هنوز خبری در دست نیست.

پس از سقوط سرهنگ قذافی، دیکتاتور سابق لیبی، دولت این کشور برای خلع سلاح کردن گروههایی که در جریان انقلاب لیبی مشارکت داشتند، با مشکلات فراوانی مواجه بوده است.

برخی از این گرو هها حاضر به تحویل سلاح و ادوات نظامی خود نیستند و گاه قوانین را به روش خود تفسیر و اجرا می کنند.