تحقیقات پارلمان بریتانیا پیرامون امنیت بازی‌های المپیک لندن

روز سه شنبه، یکی از کمیته های پارلمان بریتانیا با احضار مدیر شرکت خدمات امنیتی G45 خواستار توضیحات در مورد کوتاهی این شرکت در اجرای قرارداد مربوط به ارائه خدمات در جریان بازی های المپیک لندن خواهد شد.

انتظار می رود نمایندگان پارلمان خواستار توضیحات مدیر این شرکت در این مورد شوند که به چه دلیل، زودتر موضوع ناتوانی خود در اجرای قرارداد را به اطلاع مقامات برگزار کننده بازی ها نرساند.

به دلیل کوتاهی این شرکت در اجرای قرارداد، دولت بریتانیا ناگزیر به استفاده از حدود سه هزار و پانصد تن از نفرات ارتش برای کمک به حفظ امنیت بازی ها شده است.