کاهش آمار قتل و افزایش سرقت در بریتانیا

آمار ملی منتشر شده در بریتانیا نشان می دهد که در طول سال گذشته ۵۵۰ قتل در انگلستان و ویلز وقوع یافته است.

این تعداد نسبت به سال قبل ۸۸ مورد کمتر بوده است و کمترین میزان قتل در انگلستان و ویلز از سال ۱۹۸۳ بوده است.

آمار جداگانه ای برای اسکاتلند هنوز در دسترس نیست.

علی‌رغم کاهش قتل، جرائمی چون جیب‌بری، سرقت از مغازه‌ها و سرقت دوچرخه افزایش یافته اند.

در سال گذشته بیش از نه میلیون مورد وجوع جرم در انگلستان و ویلز به پلیس گزارش شده است.