بازرسی از مدارس شیلی به اتهام سوء استفاده جنسی از کودکان

بازپرسان در شهر سانتیاگو، پایتخت شیلی، بیش از ۵۰ مدرسه را به منظور رسیدگی به شکایات سوء استفاده و آزار جنسی دانش آموزان مورد تحقیق قرار دادند.

این بازرسی ها در پی آن شکل گرفت که امسال تعداد شکایت ها از سوء استفاده و آزار جنسی دانش آموزان و کودکان در مراکز نگهداری کودکان و مدارس افزایش چشمگیری داشته است.

بیشتر مدارس مورد بازرسی در منطقه شرقی شهر سانتیاگو قرار دارند.

اوایل این هفته سباستین پینه را، رئیس جمهوری شیلی اعلام کرده بود که برای مبارزه با سوء استفاده جنسی از کودکان تلاش های جدی باید صورت گیرد.