'زندانبانی در ایران رشته دانشگاهی می شود'

یک مقام قضایی ایران می گوید از ابتدای سال جدید تحصیلی، زندانبانی به مجموعه رشته های دانشگاهی این کشور افزوده می شود.

روزنامه آرمان روابط عمومی از قول ناصر‌ ربیعی معاون مرکز آموزش و پژوهش سازمان زندان‌ها خبر داده که رشته مددکاری قضایی در مقطع کارشناسی‌ در دانشگاه‌های علمی-‌‌ کاربردی این سازمان تدریس خواهد شد.

این مقام قضایی ایران گفته است که ضرورت وجود رشته جدید دانشگاهی "به روز کردن زندانبانی" بوده است. به گفته آقای ربیعی برای ایجاد رشته تخصصی زندانبانی، حداقل دو‌ سال مطالعه و یک سال پیگیری و دفاع شده است تا اینکه از‌طریق مراجع رسمی و قانونی بالاخره ایجاد این رشته تحصیلی تصویب شد.