توفان استوایی در هنک کنگ خساراتی برجای گذاشت

توفان استوایی ویسنته در هنک کنگ حدود یکصد نفر را زخمی و رفت و آمد و فعالیت عادی مردم را مختل کرد.

با نزدیک شدن ویسنته به هنک کنگ در ساعات شب گذشته، مقامات محلی برای نخستین بار از سال ١٩٩٩، به صدور "هشدار درجه ١٠" مبادرت کردند.

اگرچه در ساعات بعد، از شدت توفان و در نتیجه، درجه هشدار کاسته شد، اما وزش بادهای شدید درختان را از ریشه کند و به خیزش امواج مرتفع دریا منجر شد و خساراتی را نیز به دنبال آورد.