ازدواج همجنسگراها در اسکاتلند قانونی می‌شود

دولت محلی اسکاتلند گفته است که به زوج‌های همجنسگرا اجازه ازدواج می‌دهد.

به این ترتیب اسکاتلند، اولین بخش از بریتانیا است که چنین قانونی در آن تصویب می‌شود.

معاون وزیر اول اسکاتلند گفته است که دولت متعهد به برابری و عدل است.

سازمان‌ها و نهادهای مذهبی با چنین اقدامی مخالفت کرده و دولت گفته است که این سازمان‌ها و نهادهای مذهبی و حتی روحانیون کلیسا این حق را دارند تا چنین مراسمی را ترتیب ندهند.

دولت اسکاتلند در اداره امور داخلی خود اختیارات وسیعی دارد.

دولت بریتانیا در حال حاضر در حال بررسی این مساله در انگلستان و ولز است.

ازدواج همجنسگراها در یازده کشور قانونی است.