شورشیان فارک دو گروگان را آزاد کردند

گروه شورشی فارک در کلمبیا دو نفر را که از ۱۹ روز پیش به گروگان گرفته بودند، آزاد کردند.

این دو گروگان، خلبان غیر نظامی بودند.

هلیکوپتر آنها در یک پرواز دچار وضعیت اضطراری شد و ناچار شدند در استان کوکا در جنوب کلمبیا فرود آیند.

در پی فرود، شورشیان آنها را پیدا کرده و گروگان گرفتند.

در زمان آزادی، این دو خلبان در جنگلهای دور افتاده ای در کلمبیا به دست نمایندگان صلیب سرخ سپرده شدند.

حدود پنج ماه پیش شورشیان فارک گفته بودند به تمامی گروگانگیری های سیاسی و باج گیری های خود پایان خواهند داد.

اما گروه های حامی قربانیان گروگانگیری می گویند این گروه همچنان به فعالیت های خود ادامه داده است.

در سالهای اخیر دولت راستگرای کلمبیا، که از حمایت آمریکا برخوردار است، بر شورشیان چپگرای فارک چیرگی بیشتری یافته بود.