پایان همه‌پرسی برای استیضاح رییس جمهور رومانی

همه پرسی درباره استیضاح "تریان باسسکو" رییس جمهوری راست گرای رومانی به پایان رسیده است.

بر اساس قانون رومانی برای معتبر بودن نتیجه همه پرسی بیش از نیمی از رای دهندگان باید در آن مشارکت داشته باشند.

گزارش شده تا سه ساعت پیش از پایان رای دهی، میزان مشارکت مردم کمتر از پنجاه درصد بوده است.

دولت چپ میانه رومانی، رییس جمهوری این کشور را متهم کرده که از حوزه اختیاراتش فراتر رفته و در امور دولت مداخله می کرده است.

نیک تورپ خبرنگار بی بی سی در امور اروپای مرکزی می گوید این همه پرسی یکی از شدیدترین درگیری های سیاسی در رومانی از زمان بازگشت دموکراسی به این کشور است.