استیضاح رئیس جمهور رومانی منتفی شد

استیضاح ترایان باسسکو، رئیس جمهور رومانی که به همه پرسی گذاشته شده بود، به دلیل به حد نصاب نرسیدن میزان مشارکت در این همه پرسی، منتفی شده است.

بر اساس گزارش کمیته انتخابات رومانی، کمتر از ۴۶ درصد واجدان شرایط در همه پرسی روز یکشنبه شرکت کرده بودند، که این میزان کمتر از ۵۰ درصدی است که برای معتبر شدن آن ضرورت دارد.

آقای باسسکو که توسط پارلمان از مقامش تعلیق شده، از هوادارانش خواسته بود که در این همه پرسی شرکت نکنند.

دولت چپ میانه رومانی رئیس جمهور راستگرا را به سوءاستفاده از قدرت و مداخله در امور دولت متهم کرده بود.

همزمان با خاتمه رای گیری، اقای باسسکو گفت که مردم رومانی با عدم حضور در حوزه های رای گیری "انجام کودتا" در کشور را رد کردند.

تنش بین آقای باسسکو و ویکتور پونتا، نخست وزیر، به منزله هشداری برای سایر اعضای اتحادیه اروپا بوده است.

از میزان محبوبیت آقای باسسکو در پی حمایت او از برنامه ریاضت اقتصادی پیشنهادی وام دهندگان بین المللی کاسته شده است.