کشف 'بسته مشکوک' در نزدیکی سفارت آمریکا در نروژ

در پی کشف یک بسته مشکوک در نزدیکی سفارت آمریکا در اسلو، پایتخت نروژ، کارکنان سفارتخانه و ساکنان مناطق اطراف تخلیه شده اند.

این بسته مشکوک در یک اتومبیل پارک شده در نزدیکی سفارت یافت شده است.

ماموران پلیس اسلو مناطق اطراف ساختمان سفارتخانه را به روی رفت و آمد بسته و به بررسی بسته مشکوک و جستجو در منطقه پرداخته اند.

.