بانک مرکزی ایران قرارگاه 'جنگ نامنظم اقتصادی' تشکیل داده

محمود بهمنی رییس بانک مرکزی گفت که در این بانک قرارگاهی برای "جنگ نامنظم اقتصادی" تشکیل شده که "هفته ای هفت روز جلسه دارد".

آقای بهمنی با تاکید بر اینکه در زمان تحریم نمی توان "مقررات عادی" را به کار گرفت تاکید کرد: "همان طور که در جنگ های نظامی یکسری جنگ های نامنظم وجود دارد در بحث تحریم هم که کمتر از جنگ نظامی نیست باید یکسری جنگ های نامنظم اقتصادی را شروع کنیم."

بر مبنای تحریم های بین المللی اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران، بانک های جهان از مبادله پول با بانک های ایرانی منع شده اند و این حکومت برای مبادله پول با خارج از کشور با مشکلات بی سابقه ای رو به رو شده است.

رییس بانک مرکزی گفته با وجود تحریم بودن "همه بانک ها و بانک مرکزی"، ایران همچنان مبادلات مالی خود را انجام می دهد و افزوده : "در مورد اینکه چگونه کارهایمان را انجام می دهیم به موقع توضیح خواهیم داد."