بانک جهانی با وام چهارصد میلیون دلاری به برمه بازگشت

پس از بیست و پنج سال، بانک جهانی دفتر خود را در برمه بازگشایی کرده و آمادگی این بانک را برای اعطای وامی به مبلغ حدود چهارصد میلیون دلار به منظور تسویه حساب های قبلی و اعتبار برای اجرای طرح های جدید عمرانی به این کشور اعلام داشته است.

اقدام بانک جهانی در پی یک سال اصلاحات سیاسی در برمه صورت گرفته که نهادهای بین المللی و سازمان های مدافع بشر امیدوارند به استقرار دموکراسی و رعایت حقوق بشر و همچنین، اصلاحات اقتصادی و مبارزه با فساد در این کشور منجر شود.

بانک توسعه آسیایی و صندوق بین المللی پول نیز گفته اند که به زودی دفاتر خود را در برمه بازگشایی خواهند کرد تا زمینه همکاری و کمک به روند توسعه این کشور فراهم آید.