سه ماه عفو عمومی برای تحویل سلاح در استرالیا

دوره سه ماهه عفو عمومی برای تحویل سلاح های بدون مجوز یا ثبت نشده در استرالیا از روز پنجشنبه (دوم آگوست - دوازدهم مرداد) آغاز شده است.

دولت با اعلام این مدت از دارندگان سلاح های بدون مجوز خواسته تا با تحویل آن از بخشش قانونی برخوردار شوند اما پس از پایان این مهلت، قوانین برخورد با دارندگان چنین سلاح هایی سنگین تر خواهد شد.

آخرین باری که دولت عفو عمومی در این رابطه اعلام کرد سه سال پیش بود که طی آن ۱۷۰۰ قبضه سلاح و تجهیزات آن تحویل داده شد.