سازمان ملل خواستار خوش رفتاری با ساکنان اشرف شد

یک مقام عالی رتبه سازمان ملل متحد در خاورمیانه روز سه شنبه در دیدار با مقام های دولت عراق آنها را ترغیب کرد در حل وضعیت بیش از هزار تبعیدی ایرانی که هم اکنون در اردوگاه اشرف در عراق ساکن هستند از خشونت بپرهیزد.

مارتین کوبلر نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد برای عراق گفت: "جابجایی این گروه از ماه فوریه راه درازی را طی کرده و وضعیت تاکنون آرام بوده. این وضع نباید به خطر بیافتد."

براساس بیانیه خبری ماموریت کمکی سازمان ملل در عراق آقای کوبلر دولت عراق را ترغیب کرد تحت هر شرایطی از خشونت بپرهیزد و در مورد نیازهای انساندوستانه ساکنان "اردوگاه عراق نو" که قبلا به اردوگاه اشرف موسوم بود از خود سخاوت نشان دهد.

براساس تفاهم نامه ای که سازمان ملل و دولت عراق امضا کرده اند، حدود دو سوم ساکنان اردوگاه اشرف شامل تقریبا دو هزار نفر به طور موقت به یک مرکز ترانزیت به نام اردوگاه حریه در نزدیکی بغداد منتقل شده اند تا وضعیت پناهندگی آنها بررسی شود.

هنوز حدود ۱۳۰۰ نفر دیگر در انتظار جابجایی به مرکز حریه هستند.

آقای کوبلر همچنین ساکنان اردوگاه اشرف را ترغیب کرد آماده انتقال فوری به حریه باشند.

سازمان ملل در جستجوی کشورهایی برای نقل مکان این افراد است.

اردوگاه اشرف در دوران حکومت صدام حسین پایگاه سازمان مجاهدین خلق بود که مخالف دولت ایران است.