دو شرکت اینترنتی قمار ۷۳۱ میلیون دلار به دولت آمریکا می پردازند

دو شرکت اینترنتی بازی پوکر در ارتباط با اتهام عملکرد غیرقانونی با پرداخت ۷۳۱ میلیون دلار به وزارت دادگستری آمریکا موافقت کرده اند.

"پوکراستارز" ۵۴۷ میلیون دلار می پردازد و همچنین باید ۱۸۴ میلیون دلار به بازیگران غیرآمریکایی یک شرکت رقیب به اسم "فول تیلت" بدهد.

میزان جریمه ای که یک شرکت سوم به اسم "ابسلوت پوکر" باید بپردازد هنوز تعیین نشده.

این سه شرکت که با اتهامات پولشویی روبرو بودند در سال ۲۰۱۱ بسته شدند.