برکناری مقام قضایی پاکستان 'به خاطر رفتار خفت آور در معبد هندو'

دولت پاکستان خورشید خان، معاون دادستان کل آن کشور را از کار برکنار کرده بی آنکه در مورد دلیل این تصمیم، توضیحی داده باشد اما آقای خورشید خان این اقدام را دارای "انگیزه سیاسی" دانسته است.

اخیرا روزنامه های پاکستان این مقام قضایی را متهم کردند که با پاک کردن کفش های زائران و جارو کردن یک معبد هندو در جریان سفر رسمی به هند در ماه مارس، باعث تخفیف و تحقیر پاکستان شده است.

آقای خورشید خان با رد این اتهام، گفته است که انگیزه رفتار او در بازدید از معبد هندوان، کمک به پیشبرد تفاهم بین ادیان و ارائه وجهه مناسب تری از اسلام و مسلمانان به عنوان دینی آزاد اندیش و افرادی بدون تعصیب بوده است.